Gezondheidspraktijk Wendelina

 

Praktijk voor orthomoleculaire therapie, neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een uiterst zorgvuldige en veilige manier verwerken en gebruiken overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Als therapeut is er een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Zodra u zich aanmeldt in de praktijk treden deze regels in werking.

Er is ook een wettelijke plicht om een Cliëntendossier aan te leggen van uw traject volgens (WGBO) Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Dit cliëntendossier bevat algemene persoonsgegevens aantekeningen over uw gezondheid, leefsituatie en behandelingen. Ook bevat het e-mails, briefwisseling en aantekeningen (n.a.v. telefonisch contact) over uw behandeling. Er worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en eventueel gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts, specialist of collega. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet om toestemming vragen.

Met zorgvuldigheid ga ik om met uw persoonlijke en medische gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot deze gegevens. De gegevens worden bewaard, de bewaartermijn is wettelijk 20 jaar, daarna worden ze vernietigd.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:                                                                        

-Om andere zorgverleners te informeren of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.                                                                                                                  

-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.                                                                                

-Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

- NAW-gegevens verzekerde

- Geboortedatum 

- Verzekeringsnummer

- Burgerservicenummer (BSN)

- Datum behandeling .-Omschrijving behandeling:  intake, behandeling orthomoleculaire therapie en leefstijladvies

- Factuurbedragen Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

                                                                                                                                                                                                                   

U heeft de volgende rechten:

- Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

- Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander

daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van

uw gegevens naar een andere praktijk.

- Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

- Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan

alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van

aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard

moeten blijven.

- Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

- Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de handhaving AVG binnen Gezondheidspraktijk Wendelina